Vádemelés az időseket megkárosító férfival szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a két­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te és a két­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal fér­fi­val szem­ben, aki az idős sér­tet­tek előtt magát a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat mun­ka­tár­sá­nak, illet­ve banki alkal­ma­zott­nak…

1 kapcsolódó hír

Vádemelés a hitelügyintézést, hitelkiváltást és nyereséges befektetést ígérő sorozatcsalókkal szemben

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy külö­nös vissza­eső csa­ló­val szem­ben, aki börtönből történő sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en a gaz­da­sá­gi élet­ben anya­gi­lag meg­szo­rult sze­mé­lyek­től…