Kapcsolódó megyék

Orbán Vik­tor nyi­lat­ko­zott a V4 Hír­ügy­nök­ség­nek: Soros nem nyug­hat

BorsOnline
-
  19.07.02 06:05 Belföld

Már ön­ma­gá­ban az is elég indok Frans Tim­mer­mans el­uta­sí­tá­sára, hogy Soros György em­bere, de a V4-ek azért nem tá­mo­gat­ják a bi­zott­sági el­nöki je­lö­lé­sét, mert sze­rin­tük "egy ideo­ló­giai har­cos, és har­cot foly­tat min­denki ellen, aki az ő gon­dol­ko­dá­sá­tól kü­lön­böző módon…

1 kapcsolódó hír

Bu­kásra áll Frans Tim­mer­mans, Soros em­bere az EU-csú­cson

BorsOnline
-
  19.07.01 10:00 Belföld

Egész éjjel foly­ta­tód­tak a tár­gya­lá­sok, egyez­te­té­sek Brüsszel­ben, mi­u­tán ko­ráb­ban nem si­ke­rült egyez­ségre jutni a bi­zott­sági elnök sze­mé­lyé­ről. Tim­mer­mans, Soros György bi­zalmi em­bere bu­kásra áll, de Ang­ela Mer­kel és Mac­ron fran­cia elnök to­vábbra is pró­bál­ko­zik az…